Všeobecné obchodní podmínky

www.songprotebe.cz

Jan Lstibůrek
DIČ: CZ8211150046
Nová Pasečnice 2, 34401 Domažlice
e-mail: info@songprotebe.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") projektu SONG PRO TEBE provozovaného Janem Lstibůrkem, DIČ CZ8211150046, Nová Pasečnice 2, 34401 Domažlice (dále jen "zhotovitel") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou osobou (dále jen "objednavatelem") prostřednictvím internetového obchodu zhotovitele. Internetový obchod je zhotovitelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese songprotebe.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").  

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít smlouvu se zhotovitelem, je právnickou osobou či osobou, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V rámci služby není možné objednat složení písně s obsahem, který bude nenávistný, určený ke komerčnímu užití nebo propagaci politických stran a hnutí, bude nabádat k porušování právních předpisů České republiky nebo všeobecně uznávaných etických a mravních norem, nebo bude v jednoznačném rozporu s osobním přesvědčením autorů. Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout uzavření smlouvy bez udání důvodu.

1.3. Zhotovitel neodpovídá za zneužití písně objednavatelem jejím užitím s cílem poškodit jakoukoli třetí osobu.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.7. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktu (zhotovení písně na objednávku), který nabízíme, a to včetně uvedení cen a možností odstoupení od smlouvy, pokud by k takové situaci došlo. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost zhotovitele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.8. V případě dodání zboží jinou, než digitální formou jsou náklady na spojené s balením a dodáním zboží obsaženy v kupní ceně. Platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Za dodání zboží se v případě digitální formy považuje okamžik stažení písně do zařízení objednavatele.

1.9. Pro objednání zboží vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o Námětu a inspiračních zdrojích, kterými se máme při skládání písně řídit a současně identifikační a kontaktní údaje objednavatele.

1.10. Součástí stránky s objednávkou jsou současně i informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu úhrady a o procesu vzniku a termínu dodání (dále společně jen jako "objednávka").

1.11. Objednávku odešle objednavatel zhotoviteli kliknutím na tlačítko "Odeslat". Údaje uvedené v objednávce jsou zhotovitelem považovány za správné. Zhotovitel během následujícího dne obdržení objednávky potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednavatele uvedenou v objednávce (dále jen "elektronická adresa objednavatele").

1.12. Smluvní vztah mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je zhotovitelem zasláno objednavateli elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu objednavatele.

1.13. Objednavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.14. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může objednavatel uhradit zhotoviteli bezhotovostně převodem na účet zhotovitele uvedený v zálohové faktuře, kterou zhotovitel zašle objednavateli současně s potvrzením objednávky.

1.15. V případě bezhotovostní platby je objednavatel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednavatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

1.16. Zhotovitel vystaví ohledně plateb prováděných na základě objednavateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví zhotovitel objednavateli po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednavatele.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.17. Objednavatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo zhotoveno nebo upraveno podle přání objednavatele nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

1.18. V případech, kdy má objednavatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je zhotovitel také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí písně objednavatelem. V takovém případě vrátí zhotovitel objednavateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený objednavatelem.

1.19. Je-li společně se zbožím poskytnut objednavateli dárek, je darovací smlouva mezi stranami uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy objednavatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednavatel je povinen vrátit poskytnutý dárek.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

1.21. Zhotovitel odpovídá objednavateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá objednavateli, že v době, kdy objednavatel obdržel píseň:

  • má vlastnosti, které si strany ujednaly a zhotovitel je potvrdil objednavateli,
  • splňuje smluvené parametry písně v obvyklém rozsahu (stopáž, originální hudba a text),
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.22. Projeví-li se vada (zejména právního charakteru) v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že píseň byla vadná již při převzetí.

1.23. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u zhotovitele – Jana Lstibůrka elektronickou poštou na adrese info@songprotebe.cz.

1.24. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností zhotovitele za vady může upravit reklamační řád zhotovitele.

Licence

1. 25. Objednavatel nabývá výhradní, územně, časově, množstevně neomezené oprávnění (licenci) k užití písně pro vlastní potřebu zaplacením celé kupní ceny s výjimkou komerčního užití. Součástí licence není oprávnění měnit hudbu / text bez souhlasu .

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.26. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi zhotovitelem a objednavatelem z kupní smlouvy.

1.27. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

1.28. Zhotovitel je oprávněn k provozování této činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.29. Objednavatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.30. Svou informační povinnost vůči objednavateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů objednavatele pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností zhotovitele plní zhotovitel prostřednictvím zvláštního dokumentu, který naleznete ZDE.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.31. Objednavatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení zhotovitelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo objednavatele. Svou informační povinnost vůči objednavateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů objednavatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní zhotovitel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

1.32. Objednavatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku možné učinit na webové stránce provést a závazky zhotovitele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednavatele, může objednavatele souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

1.33. Objednavateli může být doručováno na elektronickou adresu objednavatele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.34. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není objednavatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

1.35. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

1.36. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována zhotovitelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

1.37 Kontaktní údaje zhotovitele: adresa pro doručování Nová Pasečnice 2, 34401 Domažlice, adresa elektronické pošty info@songprotebe.cz.

V Domažlicích dne 18.5.2020